Google+ Followers

Thursday, May 9, 2013

பாமரகீர்த்தி 3
பாமரகீர்த்தி 3

Innamburan S.Soundararajan Fri, May 10, 2013 at 6:53 AM

பாமரகீர்த்தி 3
பேராசிரியர் நாகராஜன் அரிய நண்பர். நகைச்சுவை மன்னன். அவர், அனுபவ ஜாம்பவான்.
இந்தத் தொடரில் அளித்த பாமரகீர்த்தி, இது.
இன்னம்பூரான்.
_____________________________

தமிழன் என்றொரு இனமுண்டு தனியே அவர்க்கொரு குணமுண்டு என்ற மொழிவு ஆய்வுக்குரிய ஒன்று

இன்னொரு இழையில் தான் என்பதன் உண்மைப் பொருளை ஆய்வதன் அவசியத்தை ராஜம் அம்மா சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்

"நான்" என்பதைத் தவிர வேறு பிறவும் உண்டு என்றால் சிலருக்குப் புரியாது.

எனக்கு "நான்" என்பதோடு பிறவும் வேண்டும். அதாவது ... "நான்" தனித்து இயங்க முடியாது. ஒரு வீட்டில் நான் விரும்பியபடித் தனித்து இருந்தாலும் என் மனது எப்போதும் அடுத்ததையே நினைக்கும் -- என் தோழியர், என் மாணவியர், என் நண்பர்கள், என் உறவினர் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறார்களோ? என் மகன் நலமாக இருக்கிறானா? என்ன செய்கிறானோ? என் புத்தகங்களை எப்போது முடிக்கப்போகிறேன்? -- இப்படிப் பல நினைவுகள் என்னை அலைக்கும். நான் ஒட்டுதல் இல்லாத துறவியில்லை. 

உலகப் பற்று எல்லாம் துறந்து துறவிகளாகத் திரிபவர்களும் அலைகிறார்கள் என்று கேள்வி. அவர்கள் எதைத் தேடி அலைகிறார்கள்? எனக்குப் புரிந்த அளவு ... அவர்கள் தேடுவதும் அவர்களுடைய "நான்" என்பதற்கு அப்பாற்பட்டதுதான். அதற்கு அவர்கள் என்ன பெயர் கொடுத்தாலும் சரி -- பக்தி, ஞானம், நிர்வாணம் ... என்று. அப்பொ ... அவர்களுடைய நானுக்கும் மேற்பட்ட ஒன்று அவர்களுக்கு வேண்டும்; அவர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றின்மேல் அவர்களுக்குத் தேட்டம் என்றுதானே என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியும்?

தமிழனின் தான் என்பதை ஆங்கில உளவியல் சமூகவியல் அளவிடுகள் மூலம் அறுதியிட்டுச் சொல்வது பொருந்தாது.  அதுபோன்றே இம்மையைத்துறந்து மறுமையைத் தேடும் மனமும்  குடும்பம்முறவு என்று பாசவலையில் உள்ள மனமும் ஒன்றல்ல என்ற அனுமானம் ஆய்வுக்குகந்தது.

The Nature of Tamil Individuality

While residing as an anthropologist in Tamil Nadu State, south India, I found private and public expressions valuing individuality always close at hand. In houses, businesses, and community marriage halls, for example, portrait photographs are hung and honored with incense, flowers, sandalwood paste, and kumkum (red powder). Honored pictures of this sort commemorate specific kin, benefactors, political leaders, gurus, and deceased loved ones. These portraits and their uses reflect and symbolize the significance of a uniqueness defined by relationships: "This is my benefactor, mentor, wife, friend." Indeed, the individual always exists in relation to others and derives distinctiveness from these relation-ships. Although the Tamil word for "individuality," tanittuvam , connotes the individual separate from others, it also implies all that makes the person unique, including his or her relationships.[8]
These portraits also symbolize what a person has done. Tamils recognize individuals as responsible actors, whatever the forces that may ultimately impel their actions. People are individualized by their actions and acquire importance depending on the significance of what they have done. I once saw an unusually large photo portrait prominently displayed in a small handloom textile shop in Madras. The owner told me the miracu-

Figure 1.
The giver of Rs. 60,000 and his beneficiary's widow (center), daughter,
and grandson. George Town, 1992.
lous story of how the old man of the photo had befriended him when he was young and years later had given him Rs. (rupees) 60,000 to start the shop (see fig. 1). The gift had rescued the shopkeeper from a lifetime of poverty and his gratitude was beyond simple expression.
Generosity (vallanmai ) is an important feature of south Indian public life and acts of public philanthropy are common and widely evident. Generosity is an individual attribute that establishes and maintains relationships and is highly valued in politicians and leaders of all sorts. Just asphotographs preserve identities, the inscribed names of donors and their donations on the walls of public buildings and temples preserve identities; donor names are engraved on the stairs leading to hilltop temples, on plaques attached to houses and buildings given as charity to temples, on public choultries (covered rest halls), schools, community libraries, production cooperatives, and occasionally on the wall of a medical dispensary. The ubiquitous leaflets and posters that announce political, social, and ritual events also list by name the sponsors, officers, and important guests of public functions. Why hang photos and list names but to announce who is responsible for what; to call attention to individuality; to give homage to particular persons?
தமிழன் என்றொரு இனமுண்டு தனியே அவர்க்கொரு குண்முண்டு என்பதில் ஒரு குணம் வள்ளன்மையில் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்தல்.  முல்லைக்குத் தேரும் மயிலுக்குப் போர்வையும் (எங்க ஊர்க்காருங்கண்ணா) ஏழையாளனுக்கான வையகப் பரிவும் இதன் வெளிப்பாடே
நாகராசன்