Google+ Followers

Saturday, June 13, 2015

நாளொரு பக்கம் 43

நாளொரு பக்கம் 43 
Tuesday, the 7th April 2015
 
स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥
கல்யாண தரகர்களில் ஒருவர் சொன்னாராம், ‘ நான் சிபாரிசு செய்யும் பையனுக்கு தாராளமாக உங்கள் பொண்ணை கொடுக்கலாம். 64 குணங்களில் அவனுக்கு இரண்டு தான் இல்லை. மற்றபடி தங்கமான பையன்’. பொண்ணை பெத்தவன் கவலை அவனுக்கு. அந்த இரண்டும் என்ன என்று கேட்டாராம். பதில்: ‘தனக்காவும் தெரியாது; சொன்னாலும் கேட்கமாட்டான்!’.
இந்த பூவுலகில் பெரும்பாலோர் இப்படித்தான் ‘ரண்டுங்கெட்டான்’ என்ற உண்மையை மேற்படி சுபாஷிதம் டபால் என்று  போட்டு என்றோ உடைத்துவிட்டது: “ அடுப்பில் வைத்தால் தண்ணீர் வென்னீராகிறது. சற்று நேரம் கழித்து ஆறிவிடுகிறது. அது போல ஆலோசனை வழங்கி ஒருவரின் குணாதிசயங்களை மாற்றமுடியாது.”
இதையே, ‘நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது.’ என்பார்கள். ஆனால், நாய் வாலை எதற்கு நிமிர்த்தவேண்டும்? அது பொருத்தமான உவமை அன்று.
In English: You can take the horse to water, but cannot make it drink.
அப்படியானால் என்ன் செய்யலாம்? தெரியவில்லை. சொல்லுங்கள்.
-#-
சித்திரத்துக்கு நன்றி:
http://markewbie.weebly.com/uploads/4/0/3/9/40396485/7667532.jpgஇன்னம்பூரான்
http://innamburan.blogspot.co.uk
http://innamburan.blogspot.de/view/magazine
www.olitamizh.comFriday, June 12, 2015

நாளொரு பக்கம்: 42


நாளொரு பக்கம்: 42
Monday, the 6th April 2015
பாரம்பரியம், மரபு போன்ற சொற்கள் நம்மை வரலாற்றின் முன்பக்கங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றன. தற்காலத்தில் நாம் பெருமிதம் கொள்ளும் அளவுக்கு, பழங்காலத்து ஆளுமை இருந்திருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டோமானால், அவற்றை பற்றி மேலும் மேலும் அறிய அவா எழும், ஆர்வம் உள்ளோருக்கு. ஆர்வமில்லாதவர்களுக்கும் மேலும் அறிய ஆவல் ஏற்படலாம். 

இனியவை நாற்பது, இன்னா நாற்பது போன்ற அறம் சாற்றும் நூற்கள், திருக்குறளுக்கு இணையாகவே அமைந்துள்ளன என்றால் மிகையாகாது. ‘இனியவை நாற்பது’ என்ற கடைச்சங்க நூலின் ஆசிரியர், மதுரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் பூதஞ்சேந்தனார்.

இறைவணக்கத்துக்கு பின் வந்து முதல் செய்யுளை காண்போம். 

பிச்சைபுக் காயினுங் கற்றல் மிகஇனிதே
நற்சவையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன்னினிதே
முத்தேர் முறுவலார் சொல்லினி தாங்கினிதே
தெற்றவும் மேலாயார்ச் சேர்வு. ~ [1]

பிச்சை யெடுத்துண்டாயினும் கற்பனவற்றைக் கசடறக்கற்றல் மிக இனிது.  அங்ஙனம் கற்ற கல்விகள் நல்ல சபையில் உரையாட, அளவளாவ, தர்க்கம் செய்ய வந்துதவும். அதுவும் இனிதே. முத்தையொக்கும் பற்களையுடைய மகளிரது வாய்ச்சொல் இனிது. அது போலவே  சான்றோரின் துணைக் கொள்ளுதல் தெளியவுமினிது.
இத்தருணம்
"நாடா கொன்றோ காடா கொன்றோ
அவலா கொன்றோ மிசையா கொன்றோ
எவ்வழி நல்லவ ராடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே"
என்று புறநானூறு கூறும் 177 செய்யுள் கண் முன்னே வந்து நிற்கும்.
-#-
சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://www.geotamil.com/pathivukalnew/images/stories/crit_7.jpg


இன்னம்பூரான்

http://innamburan.blogspot.co.uk

http://innamburan.blogspot.de/view/magazine

www.olitamizh.comஇன்னம்பூரான்

http://innamburan.blogspot.co.uk

http://innamburan.blogspot.de/view/magazine

www.olitamizh.com

Thursday, June 11, 2015

நாளொரு பக்கம் 41

நாளொரு பக்கம் 41


Sunday, the 5th April 2015
“The thing that makes you exceptional, if you are at all, is inevitably that which must also make you lonely. “
- Lorraine Vivian Hansberry (May 19, 1930 – January 12, 1965)

Lorraine, whom we tragically lost to pancreatic cancer at her prime, was the first black woman to write a play performed on Broadway. Her family had struggled against segregation, challenging a restrictive covenant and eventually provoking the Supreme Court case Hansberry v.Lee. Her best known work, the play ‘A Raisin in the Sun’ highlights the lives of Black Americans, living under racial segregation in Chicago. 
Martin Luther King, Jr. paid her this tribute: "Her creative ability and her profound grasp of the deep social issues confronting the world today will remain an inspiration to generations yet unborn."
Reading her quote, knowing her background, one cannot resist the hard-won lesson of Life, she shares with us.  One has to learn to live with himself or herself only for long spells at great deprivation of social life, if one has to achieve something exceptionally great.
-x-

Image Credit:https://i2.wp.com/www.rugusavay.com/wp-content/uploads/2013/07/Lorraine-Hansberry-Quotes-5.jpg

Tuesday, June 9, 2015

நாளொரு பக்கம் 40

நாளொரு பக்கம் 40
Saturday, the 4th April 2015
Rajrishi Bhartruhari,popularly believed to be the brother of King Vikramaditya,was a ruler, moral preceptor, poet and romantic, all combined into one singular personality. He authored three immortal classics  of one hundred verses each- Neeti Satakam (Moral values), Vairagya Satakam (Renunciation or philosophical) and Srungaara Satakam (About Love). One citation here.
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः।
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ 1:26

Prarabhyate na khalu vighnabhayena neechaih
Praarabhya vighnavihataa viramanti madhyaah
Vighnaih punah punarapi pratihanyamaanaah
Prarabdhamuttama janaah na parityajanti    

We have three kinds of people, who are engaged in getting things done. Some never take the very first step, lest obstacles stop them in the track. They rank lowest. Some begin well, but halt in their track, even if something minor impedes their advance. We have the achievers too. They persist in their endeavour until they reach their goal, overcoming all obstacles en route.
-x-
Image Credit:http://4.bp.blogspot.com/-yi9EOc9J5Lk/UmgMC8VLeqI/AAAAAAAAAYY/MtTnxlBiUYo/s1600/keep-calm-and-get-stuff-done-3.png
இன்னம்பூரான்

http://innamburan.blogspot.co.uk

http://innamburan.blogspot.de/view/magazine

www.olitamizh.com

Sunday, June 7, 2015

நாளொரு பக்கம் 39

நாளொரு பக்கம் 39


Friday, the 3rd April 2015
People are like stained glass windows: they sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets in their true beauty is revealed only if there is a light within. 
-Elisabeth Kübler-Ross, psychiatrist and author (1926-2004) 

Elisabeth Kübler-Ross became a celebrity psychiatrist with her ground-breaking book, "On Death and Dying.", as the Western world attaches great importance to Grief-counseling in a professional approach. She founded Shanti Nilaya in California as a  healing center for the dying and their families.

We will benefit by listening to the advice from such a distinguished star. She advocates our exercising our minds to illuminate our living styles, by using the apt simile of the stained glass in the Church windows, each one an art-creation. Just as they sparkle when the sun is out, our enlightened mind will liven us up, if only we know the secret of enlightening it,from within.

Lead! Kindly Light! 

-x-