Google+ Followers

Saturday, May 16, 2015

நாளொரு பக்கம் 18

நாளொரு பக்கம் 18

Saturday ,the 14th March 2015

He that respects himself is safe from others; he wears a coat of mail that none can pierce.’ 
-Henry Wadsworth Longfellow, poet (27 Feb 1807-1882)


In discourses, academic, intellectual, religious & the argumentative, we find that ego, self-respect, self-esteem, pride of different shades etc. are presented in a confused manner by interchanging one for the other, in wild disregard of the different shades of meaning. ‘கான மயிலாட கண்டிருந்த வான்கோழி தானும் அதுவாக பாவித்து...’. 
Most of us attribute conceit and self-importance to the ego, though the psychoanalytical Freudian definition is not all pejorative. Henry Wadsworth Longfellow’s reference is not to the self-respect, understood as the watchword of a rebel movement which tragically failed the people. Pride is hardly condemnable, particularly of the aesthetic variety, like the peacock’s dance or a rare tune well-sung or an exquisite painting. It would appear that HW Longfellow, the sage poet of USA, was referring to the pride of the mind, say on Right Conduct, unswerving devotion to Truth, Responsibility unto oneself, family, society and Nature.  Virtues do protect us against evil designs  of others.

This will reminds us of Socrates, whose coat of mail was his upright holding of his principles, even at the cost of his own death. Such a death is Immortality, indeed.

-x-

சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://3.bp.blogspot.com/-bred_zCWofw/UOT090yEa6I/AAAAAAAABjc/A06fhQ8mMPo/s1600/goliath.jpg

நாளொரு பக்கம் 17

நாளொரு பக்கம் 17
Wednesday ,the 11th March 2015கல்லார்க்கு இன்னா ஒழுகலும், காழ்க் கொண்ட
இல்லாளைக் கோலால் புடைத்தலும், இல்லம்
சிறியாரைக் கொண்டு புகலும், - இம் மூன்றும்
அறியாமையான் வரும் கேடு. 
~ திரிகடுகம் 3

கல்வியும், அதன் நன்கொடையான அறிவும் வாழ்வை சிறப்புற அமைக்கின்றன. கற்றாருக்கு சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு. அன்னாருடைய நட்பு நமக்கும் அறிவை புகட்டி நமது தரத்தை உயர்த்தும். அதை வலியுறத்தவே, புலவர் ‘கல்லார்க்கு இன்னா ஒழுகலும்’ -
கற்றறியாதவருடன் நட்பாய் இருப்பது வேண்டா என்றார். இல்லறம் அல்லது கணவனும் மனைவியும் இங்கிதமாக குடித்தனம் நடத்தினால் தான் நல்லறம் ஆகும். அதை வலியுறத்தவே, ‘காழ்க் கொண்ட
இல்லாளைக் கோலால் புடைத்தலும்’ -கற்புடை மனைவியை அடித்தல் வேண்டா என்றார். அவரவது இல்லங்களில். நல்ல எண்ணம் இல்லாதவர்கள், தரங்கெட்ட இயல்பினர், சிற்றறிவினால் குற்றம் புரிபர்கள் ஆகிய தன்மை உடையவர்களை அனுமதிக்காமல் இருப்பது விவேகம். கற்றறியாதவருடன் நட்பாய் இருப்பதும், கற்புடை மனைவியை அடித்தலும், சிற்றறிவினரை தம் வீட்டுள் சேர்ப்பதும் அறியாமையினால் விளைகின்ற கேடுகளாகும்.
-x-


சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://www.muthukamalam.com/images/picture/neededucation.jpg

Friday, May 15, 2015

நாளொரு பக்கம் 16

நாளொரு பக்கம் 16
Tuesday ,the 10th March 2015

Mirrors, those revealers of the truth, are hated; that does not prevent them from being of use. 
-Victor Hugo, novelist and dramatist (26 Feb 1802-1885) 


The Image, Imagined by the Imagining Youth mirrors Victor Hugo’s 
Shining words 
more eloquently 
than all the words in the Dictionary put together!!!

-x-

இன்னம்பூரான்

http://innamburan.blogspot.co.uk

http://innamburan.blogspot.de/view/magazine

www.olitamizh.com

Thursday, May 14, 2015

நாளொரு பக்கம் 15

நாளொரு பக்கம் 15

Monday,the 9th March 2015

सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् । 
अहार्यत्वादनर्घ्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा ॥ 
-हितोपदेशः

Among all things knowledge only, they say, is a supreme treasure because it cannot be stolen, it is priceless and always imperishable.

Distilled Information yields knowledge.  Dissecting that knowledge
on the laboratory-table of Experience lends us the quality of life, which yields wisdom as the bonus.
'
“அறிவுடைமை' என்பது ஒருவன் கல்வியினாலும் கேள்வியினாலும் சேகரித்துக் கொண்ட அறிவுகளை ஆராய்ந்து தன் வாழ்க்கைக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுவது. அதாவது வாழ்க்கையில் நேரிடுகின்ற சூழ்நிலைக்குத் தகுந்தபடி சொந்த அறிவோடு நடந்து கொள்வது.”
-நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் அவர்கள்.
  • நாமக்கல் இராமலிங்கம்
  • பகையால் அழிவு வாராமல் பாதுகாக்கும் அரண், அறிவு ஒன்றுதான் என்று திருக்குறள் கூறுவதை ஏற்று நடப்போமாக. 
‘அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
உள்ளழிக்க லாகா அரண்.’-421

-#-
சித்திரத்துக்கு நன்றி: https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/130819912/164x212/1e443a6037/1426561424

Wednesday, May 13, 2015

நாளொரு பக்கம் 14

நாளொரு பக்கம் 14
Monday, the 9th March 2015Swami Vivekandanda was asked by an American in 1890, it is said, whether women enjoyed status equal to men in India. He is reported to have astonished the Indians in his audience by saying ‘NO’, and then after a pause, 'The women India are accorded a higher status than men.'


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: |
यत्र एता: न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ||

मनुस्मॄति


Manu-smriti -The Remembered Tradition of Manu -is  also called Manava-dharma-shastra. (“The Dharma Text of Manu”). It is attributed to the legendary first man and lawgiver, Manu. This received text dates from circa 100 ce, according to Encyclopaedia Britannica.


Manu-smriti lays down the Law in the above Stanza, by declaring that the Gods dwell where women are adored and held in high esteem. Ill-treating them will surely chase,the Gods away, leading to all work coming to a standstill, as a Corollary. 
சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://www.vivekananda.net/photos/1897-1899TN/pages/MadrasGroupPhoto.htm
&
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Swami_Vivekananda_Chennai_1897.jpg

Swami Vivekananda at Chennai in 1897, after the first tour of the West. Seated on floor:(second) Biligiri Iyengar; (fourth) M. C. Nanjunda Rao. Seated in chairs: Tarapada, Shivananda, Vivekananda, Niranjananada, Sadananda. Standing: Alasinga Perumal (first), J.J. Goodwin (second), M.N. Banerjee (third).

-x-

நாளொரு பக்கம் 13

நாளொரு பக்கம் 13

Sunday,the 8th March 2015
The difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one of degree and not of kind.
-Charles Darwin, naturalist and author 1809-1882)
Amazingly, Charles Darwin and Alfred Russel Wallace propounded the same theory that all species of organisms
Arise

&
Develop through the natural selection of small, inherited variations that increase the individual’s ability to
Compete & Survive & Reproduce.

This theory on Evolution is as much important to Science, as are the Eureka of Archimedes, Galileo’s Observational Astronomy & Newton’s most versatile Natural Philosophy.
Man cannot aggrandize himself to some sort of elevated lofty pedestal over other sentient beings, says Darwin.

The Hindu Mythology implied the same sentiment in its infinite wisdom.

-x-
Image Credit: http://www.warpaths2peacepipes.com/images/coyote-possum.jpgMonday, May 11, 2015

நாளொரு பக்கம் 12

நாளொரு பக்கம்  12

Saturday,the 7th March 2015

தன் குணம் குன்றாத் தகைமையும், தா இல் சீர்
இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும், நன்கு உணர்வின்
நான்மறையாளர் வழிச் செலவும், - இம் மூன்றும்
மேல் முறையாளர் தொழில். 
~ திரிகடுகம் 2


நமது முன்னோர்களும், அவர்கள் செவ்வனே நடத்திய குடித்தனப்பாங்கும், பிறவிப்பயனும்  வாரிசுகளாகிய நமக்கு வம்சம் வம்சமாக வந்தடைந்த பாக்கியங்கள், குணங்கள். அவற்றின் நிறைவை போற்றி பாதுகாப்பது தகைமை, ஒழுக்கம், பாங்கு.

நாம் அன்றாடம் இனிய குணமுடையோர் பலரை கண்டு களிக்கிறோம். அவர்கள் ஏவியதை செய்வதும், பரஸ்பரம் ஒத்தாசையாக தன் வாழ்க்கையை நிர்ணயித்துக் கொள்வதும் நன்மை பயக்கும். உலகம் செழிக்கும்.

பௌடிகமும், தைத்திரியமும், சாமவேதமும், தலவகாரமும் நான்கு மறைகளாவன. இவற்றை இக் காலத்தவர் ( நல்லாதனார் காலத்தவர்)  இருக்கு, யசுர், சாம, அதர்வணம் என்பர்.  அவற்றை முறையே ஓதும் வேதியர் கூறிய வழியில் நடத்தலும் சாலத்தகும்.


இம்மூன்றும் மேலோர் செய்கை என்க.

சித்திரத்துக்கு நன்றி: https://gsuryalss.files.wordpress.com/2012/03/e0ae92e0aeb3e0aeb5e0af88e0aeafe0aebee0aeb0e0af8d.jpg

Sunday, May 10, 2015

நாளொரு பக்கம் 11

நாளொரு பக்கம் 11

Saturday,the 7th March 2015
अश्वस्य भूषणं वेगो मत्तं स्याद् गजभूषणं |
चातुर्यम् भूषणं नाया- उद्योगो नरभूषणं ||

Speed is the glory of Horse (Ashwa) . The majestic walk is the glory of elephant (Gaja) Being wise ('Chatur') is an asset to women (Naarya) and always being engaged in some work (Udyogo) suits the man.

குதிரைக்கு அழகு நாலுகால் பாய்ச்சல் ~‘கடுமா தாங்க...’கடுமா தாங்க:  விரைந்த  செலவினையுடைய
குதிரைகள் தம்மைச் செலுத்தும் வீரர் குறிப்பின்படி அணி  சிதையாதே அவரைத்  தாங்கிச்  செல்ல  ;

ராஜநடை கஜராஜனுக்கு அழகு ~’...களிறு பரந்து இயல -யானைப் படையிலுள்ள  யானைகள்
பரந்து   செல்ல...

புத்திகூர்மை.
புத்திகூர்மை பெண்ணரசிகளுக்கு பொக்கிஷம்.

உழைப்பே ஆண்மகனின் அணிகலன்.
நன்மொழிகளின் பின்னணியே அனுபவசாரம். எல்லா மொழிகளும் அவை காணக்கிடைக்கின்றன.
வடமொழி நன்மொழிகள் இன்மொழிகளாக ஒலிப்பதால், அவை நம் மனதில் இடம் பிடித்து விடுகின்றன.

-x-

சித்திரத்துக்கு நன்றி: http://costofeverydaythings.com/wp-content/uploads/2014/07/horse.jpg