Google+ Followers

Thursday, April 4, 2013

நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் - 2Tuesday, July 14, 2009
நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் - 2கமலம் சொல்றா, உணர்ச்சிவசப்படாதங்கோன்னு. சரியாத்தான் பட்றது. ஆனா, ஒரு சின்ன விஷயம்னாக்கூட உள்வாங்க்கிம்ம, ரசிக்கமுடியுமா? ரசிக்கத்றுன்னா, ‘பேல! பேல! ேபஷ்!’ ன்னு தோடி ஆலாபைனையயோ, குழந்ைத அழகா அைரமண்டிபோட்டு நாட்டியமாடறைதயோ சிலாகிக்கறது மட்டுமில்ைல, ஸ்வாமி. அதிெல ரொம்ப நுட்பம் இருக்குங்காணும்! நவரஸமும் அனுபவிக்க கத்துண்டாத் தான், அதுெல ஒரு பூர்ணம், ஒரு முழுைமயா இருக்குமாம். தினோம் மூணாம் பிைற பாத்திண்ட்ருக்கமுடியுமோ? ெபளர்ணமியும். அமாவைசயும் வந்து வந்து போகலயா? ஏன்! இப்பல்லாம் மத்ராஸ்ேல ஸூர்யன் எப்போ அஸ்தமனம் ஆவான்னு காத்திண்டிருக்குேம. அப்படி பொசுக்கறது. இைத விடுங்கோ. நவரஸங்களுக்குள்ேள ஆயிரம் ரசைன இருக்குங்கறார், அது தான் ெவள்ைளக்காரான் சொல்றர ஏஸ்ெதடிக்ஸ் (aesthetics) டி.ேக.சி. சிதம்பரநாத முதலியார். ராஜாஜீக்கு ரொம்ப அன்யோன்யமாம், அவர்.
விஷயத்துக்கு வருவோம். அந்தக்காலத்திெல, ைமலாப்பூர் எப்படி இருக்கும்னு நிைனக்கிேறள். இப்போ குளத்ைத சுத்தி இப்படி ெநரிசலா இருக்ேக, அப்பல்லாம் வீெடல்லாம் கப்பல் மாதிரி ெபரிசு. கோச் வண்டி, குதிைர, பசுமாடு இெதல்லாம் எல்லாெரத்துேலயும். இவ்வாள்ளாம், ஐயங்காரோ, ஐயரோ பிரபலமான வக்கீலா இருப்பா. ஹால் கல்யாண மண்டபம் மாதிரி இருக்கும். ‘ேஜ ேஜன்னு கட்சிக்காராக் கூட்டம். ஜமீந்தாைரக்கூட குமாஸ்தா டபாய்ப்பான்.ரகஸ்யமா துட்டும் பாத்துடுவான், மாமா ஸ்னானம் பண்ராரா, பூைஜ பண்றாரான்னுக்கூட சொல்லமாட்டான். திடீர்ன்னு வருவார்; கச்ேசரிக்கு போய்விடுவார். சாயரைக்ஷல்ேல பாக்கலாம்னு நிைனக்காதங்காணும். அவா க்ளப்புக்கு
page9image10712 page9image10872 page9image11032 page9image11192

page9image12040
போய்டுவா. அதுவும் கச்ேசரி தான்ன்னு சொல்வான், அந்த நக்ஷத்ரயன், கோபாைலயர். எல்லாம் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு, ‘ஓஹோன்னு சிரிப்பான். ேபருக்கு தான் அவன் குமாஸ்தா. சப்ஜாடா அவனுக்கு மனப்பாடம். சொல்லிப்பா. அவன் தான் ஸாருக்கு லா பாயிண்ட் எடுத்து தருவான்னு. மாமா பெனண்டு மணிக்கு தள்ளாடிண்டு வரச்ேச, யாரும் இருக்கப்டாது. மாமீ தான் ைகத்தாங்கலா, ெசல்லமா வசுண்ேட உள்ேள கூட்டிண்டுப்போவா.
மாமாைவ விடுங்கோ. மாமி காலாம்பற கோயிலுக்கு கிளம்பர ஆரவாரம் இருக்ேக? முதல்ேல, மாமாவுக்கு எல்லாம் மாமி தான் எடுத்துைவக்கணும். இல்ேலன்னா, ஆகாத்தியம் பண்ணிடுவார். அப்பறம். சைமயலுக்கு ஆர்டர் பறக்கும். ேநத்திக்கு ரஸத்திேல உப்பு தூக்கல், ைமசூர்பாகு பொடியாபோய்டுத்து, அப்படி, இப்படின்னு முதல்ேல ஒரு குற்றப்பத்திரிக்ைக தாக்கல். ெரட்ைட நாடி ேதஹமா. மூச்சு வாங்கும். மாமிக்கு தனி எண்ட்ரன்ஸ்ஸா. வாசல் பக்கெமல்லாம் வரமாட்டா. படி தாண்டா பத்தினியாச்ேச. முத்து, இரட்ைட மாட்டு வண்டியோட, காத்திண்டுருப்பான், ரண்டு எட்டுெல இருக்கிற கபாலீஸ்வரர் கோயிலுக்கு போரத்துக்கு. பண்ற டிேலெயல்லாம் பண்ணிட்டு, ‘சீக்கிரம் போடா, கடங்காரா! தீபாரதைன ஆயிடப்போறதுஅப்படிம்ப்பா. அவனும் தார்க்குச்சிையப்போட்டு, மாட்ைட விரட்டுவான், சிரிச்ெசண்ேட. இன்னும் விஷயத்துக்கு வரல்ேல, பாத்துக்குங்கோ. வயசாயிடுத்து இல்ைலயோ!
(அத்ைத வருவாள்)
பின்குறிப்பு:
எனது ஃபாண்ட் சரியாக ெதரிவதில்ைல என்றார்கள். அதான் அட்டாச்ெமண்ட். இன்னம்பூரான்
[Quoted text hidden]
நூநூறுறு வருருஷங்ங்களுளுக்க்குகு முமுன்ன்னால்ல்.doc 37K
Tthamizth Tthenee  Reply-To: minTamil@googlegroups.com To: minTamil@googlegroups.com
Tue, Jul 14, 2009 at 3:08 PM
page10image11008 page10image11168 page10image11336 page10image11496 page10image11656 page10image11816
ஆஹா ஜமாய்க்கேறள்
ைமலாப்பூர்ெல இருந்து வாசம் பண்ணவாளோட வாசத்ைதெயல்லாம் நன்னா வாசம் பிடிச்சிருக்ேகள் வாசம் எங்ேக வசமாறதுன்னு இப்போ புறிஞ்சு போச்............
அன்புடன் தமிழ்த்ேதனீ
[Quoted text hidden]
N. Kannan  Reply-To: minTamil@googlegroups.com To: minTamil@googlegroups.com
ஜோர்..ஜோர்..பேல..பேல.. கச்ேசரி தூள்! நாவன்னாகானா

*
சித்திரத்திற்கு நன்றி: http://www.appusami.com/HTML/htmlv83/images/rusha5.gif